Zachowanie poufności danych jest dla naszej firmy ważne, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności przetwarzania danych osobowych, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik z siedzibą w Rzeszowie.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy lub zlecenia, w celu zawarcia, a następnie realizacji umowy/ zlecenia, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron, także w procesie ofertowania, realizacji umowy/zlecenia oraz fakturowania.

3. Podanie przez Osobę fizyczną/Podmiot gospodarczy/Instytucję publiczną danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy/ zlecenia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zlecenia/ umowy przez Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik.

4. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zlecenia w zakresie usług objętych przedmiotem działalności Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik.

5. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

6. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane przechowywane są na nośniku  elektronicznym – komputerze zabezpieczone hasłem dostępu oraz/lub telefonie komórkowym zabezpieczonym hasłem oraz dostępem biometrycznym oraz/lub dokumentacji papierowej zabezpieczone dostępem zamkiem klasy B.

7. Wdrożyliśmy: szyfrowanie danych 2048 bitowym kluczem RSA, niszczenie danych za pomocą niszczarki zgodnie z normą DIN66399, niszczenie plików zgodnie z metodą Gutmanna oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, co zabezpiecza przed skutkami ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

8. Dane osobowe Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej będą przechowywane przez okres trwania umowy/zlecenia oraz po realizacji umowy/ zlecenia zgodnie z wymogami przepisów prawa.

9. Osoba fizyczna/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna posiada prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– ich sprostowania,
– ich usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Usunięcie danych przetwarzanych przez Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik na wniosek osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej następuje niezwłocznie, z wyjątkiem następujących sytuacji:
– zlecenia/ umowy w trakcie realizacji,
– nieuregulowanego długu wobec Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik, niezależnie od metody płatności,
– zachowanie danych osobowych dotyczących realizacji usługi niezbędne jest dla celów księgowych lub innych przepisów prawa.

11. Osoba fizyczna/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

12. Dane osobowe osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.

13. Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom z wyłączeniem upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.