Zachowanie poufności danych jest dla naszej firmy ważne, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności przetwarzania danych osobowych, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Innowent System sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy lub zlecenia, w celu zawarcia, a następnie realizacji umowy/ zlecenia, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron, także w procesie ofertowania, realizacji umowy/zlecenia oraz fakturowania.

3. Podanie przez Osobę fizyczną/Podmiot gospodarczy/Instytucję publiczną danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy/ zlecenia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zlecenia/ umowy.

4. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zlecenia w zakresie usług objętych przedmiotem działalności spółki.

5. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

6. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane przechowywane są na nośniku  elektronicznym – komputerze zabezpieczone hasłem dostępu oraz/lub telefonie komórkowym zabezpieczonym hasłem oraz dostępem biometrycznym oraz/lub dokumentacji papierowej zabezpieczone dostępem zamkiem klasy B.

7. Wdrożyliśmy: szyfrowanie danych 2048 bitowym kluczem RSA, niszczenie danych za pomocą niszczarki zgodnie z normą DIN66399, niszczenie plików zgodnie z metodą Gutmanna oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, co zabezpiecza przed skutkami ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

8. Dane osobowe Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej będą przechowywane przez okres trwania umowy/zlecenia oraz po realizacji umowy/ zlecenia zgodnie z wymogami przepisów prawa.

9. Osoba fizyczna/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna posiada prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– ich sprostowania,
– ich usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Usunięcie danych przetwarzanych na wniosek osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej następuje niezwłocznie, z wyjątkiem następujących sytuacji:
– zlecenia/ umowy w trakcie realizacji,
– nieuregulowanego długu, niezależnie od metody płatności,
– zachowanie danych osobowych dotyczących realizacji usługi niezbędne jest dla celów księgowych lub innych przepisów prawa.

11. Osoba fizyczna/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

12. Dane osobowe osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.

13. Spółka nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom z wyłączeniem upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.