Centrum Nowych Technologii - usługi inżynierskie rozwoju produktów i technologii

 

Naszą wizją jest kreowanie rozwiązań wyprzedzających obecny stan techniki.

 

Nasza misja to świadczenie usług inżynierskich i badawczo- rozwojowych dla firm które dzięki nam są w stanie bardziej efektywnie zrealizować swoje cele.

 

"Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś"

 

Centrum Nowych Technologii

 

Prowadzimy badania i upowszechniamy wiedzę mając na celu wytworzenie gotowych rozwiązań technicznych w postaci produktu, usługi lub technologii łącznie z zabezpieczeniem praw intelektualnych.

Usługi techniczne są świadczone przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych inżynierów, naukowców oraz czołowych polskich ekspertów instytucjonalnych, pracujących w wiodących krajowych jednostkach naukowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie. Nasi eksperci są autorami funkcjonujących rozwiązań technologicznych, w tym również w formie patentów i wzorów przemysłowych które stały się stanem techniki, oraz posiadają liczne publikacje i nagrody.

Modernizacja przedsiębiorstwa według zasad Przemysłu 4.0

Oferujemy opracowanie planu działania, tzw. mapy drogowej, narzędzi, metod i technologii ujmowanych w koncepcji transformacji do Przemysłu 4.0, obejmujących swym zakresem dziedziny i specjalności takie jak:

• budowa, eksploatacja, diagnostyka maszyn,
• mechatronika, sterowanie, automatyka, robotyka, czujniki i sensory, automatyzacja,
• nowoczesne techniki wytwarzania elementów mechanicznych, w tym technologie przyrostowe typu druk addytywny,
• metody komputerowe w nauce, w tym modelowanie komputerowe CAD/CAE, tworzenie cyfrowych bliźniaków,
• algorytmy analizy i przetwarzania danych procesowych,
• technologia chemiczna i inżynieria procesowa,
• monitorowanie, analiza i zapobieganie przyczynom uszkodzeń, awarii technicznych, katastrof przemysłowych,
• analiza techniczna dotychczas wdrożonych procesów pod kątem przemysłu 4.0,
• organizacja i wdrażanie procesów, w tym zapewnienie standaryzacji,
• zarządzanie cyklem życia produktów,
• zarządzanie projektami rozwojowymi.

Projektowanie maszyn i urządzeń

Oferujemy projektowanie mechatroniczne obejmujące modelowanie geometryczne, strukturalne oraz tworzenie dokumentacji technicznej rysunkowej, technologicznej oraz eksploatacyjnej:

• modelowanie bryłowe,
• modelowanie powierzchniowe,
• tworzenie złożeń,
• tworzenie rysunków wykonawczych, złożeniowych i kontrolnych,
• symulacje: kinematyki, kolizji oraz montażu,
• strukturalne obliczenia numeryczne bazujące na metodzie elementów skończonych: mechaniczne, wytrzymałościowe, wymiana ciepła, drgania mechaniczne,
• tworzenie dokumentacji technologicznej: kart technologicznych, przewodników produkcyjnych, schematów montażowych,
• tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej: instrukcji obsługi, konserwacji, utylizacji.

Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje wszystkie grupy elementów maszyn i urządzeń mechanicznych.

Prace badawczo- rozwojowe

Usługa może polegać na przeprowadzeniu jednego lub wielu z poniższych działań:

 • doradztwie na temat możliwości wdrożenia danej technologii,
 • stworzeniu koncepcji techniczno- technologicznej,
 • analizie dostępnych na rynku rozwiązań komercyjnych,
 • sprawdzeniu stanu techniki w tym baz patentowych i dostępnej literatury,
 • wykonaniu analizy techniczno- ekonomicznej wraz z kosztorysem,
 • opracowaniu modelu matematyczno- fizycznego,
 • opracowaniu wstępnego schematu konstrukcyjnego, schematu sterowania,
 • wykonaniu projektu konstrukcyjnego wraz z dokumentacją wykonawczą,
 • wykonaniu projektu technologicznego,
 • wykonaniu projektów pomocniczych: układów automatyki, elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych,
 • wycenie elementów gotowego systemu/ urządzenia/ maszyny,
 • wykonaniu prototypu,
 • testowaniu prototypu,
 • wdrożenia w działalności operacyjnej,
 • wykonaniu pełnego sprawozdania z prowadzonych prac badawczo- rozwojowych,
 • wykonaniu audytu technologicznego i wyceny technologii zakupionych,
 • opracowaniu wzoru użytkowego lub aplikacji patentowej,
 • opracowaniu artykułu naukowego wraz z publikacją,
 • opracowaniu opinii o innowacyjności, audytu o innowacyjności,
 • opracowaniu dokumentacji serwisowej lub eksploatacyjnej,
 • opracowaniu dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia zgodności z dyrektywami UE dla nadania oznakowania CE,
 • przeprowadzeniu audytu jakościowego.

Projektowanie nowych technologii i procesów

Projektujemy nowe technologie i procesy przemysłowe obejmujące:

• obróbkę ubytkową i kształtową elementów blaszanych i metalowych;
• projektowanie procesów odlewniczych elementów żeliwnych i aluminiowych;
• projektowanie sterowania układów mechatronicznych;
• obróbkę cieplną, nakładanie powłok metodami galwanotechnicznymi oraz natryskiwanie plazmowe,
• metody wytwarzania przyrostowego,
• obróbki hybrydowe,
• technologie łączenia za pomocą spawania i klejenia,
• technologie wytłaczania i wtryskiwania tworzyw sztucznych.

Wycena ruchomości technicznych

Wycena dyplomowanego rzeczoznawcy maszyn i urządzeń technicznych obejmuje wyceny:

• narzędzi, przyrządów, oprzyrządowania, urządzeń, maszyn, linii technologicznych,
• surowców i półfabrykatów,
• części, elementów maszyn i urządzeń,
• nieopatentowanej wiedzy technicznej,
• licencji, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,
• technologii przemysłowych.

Zarządzanie projektami B+R

Sprawnie zarządzamy projektami badawczo- rozwojowymi:

• szacujemy pracochłonność prac badawczo- rozwojowych i koszty amortyzacji urządzeń, zakupu środków trwałych i wyposażenia;
• tworzymy harmonogramy przebiegu prac projektowych uwzględniając możliwości zespołu oraz wymagania inwestora;
• szacujemy ryzyka wykonywanych prac, strategię ich minimalizacji oraz plan działań zaradczych;
• monitorujemy stan techniki,
• ustalamy cele i zadania poszczególnym członkom zespołu badawczego,
• koordynujemy przebiegiem prac badawczych,
• kontrolujemy stopień zgodności uzyskanych wyników z założonymi celami,
• ustalamy i monitorujemy kamienie milowe projektu, stopień realizacji prac zespołu badawczego.

Badania i pomiary, prace pomocnicze

Wykonujemy pomiary:

• długości, grubości, średnic, szczelin przy użyciu suwmiarek, średnicówek, liniałów optycznych, laserowych czujników odległości, szczelinomierzy, mikrometrów,
• wielkości elektrycznych przy użyciu uniwersalnych mierników cyfrowych i analogowych, oscyloskopu analogowego, oscyloskopu cyfrowego, watomierza,
• wielkości składowych pola elektromagnetycznego elektrycznej i magnetycznej,
• rozkładu pola temperatury przy wykorzystaniu pirometru, termopar, termometrów, kamery termowizyjnej,
• grubości spoin spawanych przy wykorzystaniu spoinomierzy,
• sił z wykorzystaniem siłomierzy mechanicznego i tensometrycznego,
• twardości tworzyw sztucznych z wykorzystaniem mikrotwardościomierzy,
• strumienia masowego natężenia przepływu płynów,
• temperatury mięknięcia i zapłonu tworzyw sztucznych,
• środowiskowe: hałasu, zawartości pyłów PM2.5, PM10, HCOH, TVOC,
• wilgotności materiałów konstrukcyjnych.

Wykonujemy również prace pomocnicze:

• kontrolę wizualną spoin spawanych,
• dokumentowanie fotograficzne przy użyciu aparatów cyfrowych wysokiej rozdzielczości, fiberoskopu optycznego,
• skanowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem fotogrametrii,
• budowę modeli trójwymiarowych z wykorzystaniem technik przyrostowych FDM, SLA, odlewania silikonu,
• budowę płytek i modułów elektronicznych, w tym w technologii SMD.

Usługi Bezpieczeństwa Pracy

Usługi z zakresu bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa działania urządzeń technicznych:

• przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników oraz zarządzających pracownikami,
• prowadzenie pełnej dokumentacji BHP, w tym m.in.: kart ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy, instrukcji stanowiskowych, akt osobowych;
• audyty wewnętrzne oraz pomoc w uzyskaniu certyfikacji dla zintegrowanych systemów zapewnienia jakości, BHP i środowiska,
• wsparcie decyzji zarządczych z zakresu BHP,
• sporządzanie wniosków o dotacje z ZUS na poprawę BHP,
• wykonywanie ekspertyz urządzeń do modernizacji/dostosowania do obowiązujących przepisów i norm,
• ocenę poziomu bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
• tworzenie planu działań inwestycyjnych i organizacyjnych poprawiających warunki pracy na konkretnych stanowiskach pracy,
• ocenę ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w miejscu pracy,
pomoc przy: modernizacjach dźwigów, wymianie oświetlenia, doborze środków ochrony indywidualnej, doborze i montażu: obudów dźwiękoizolacyjnych, instalacji filtro-wentylacyjnej, instalacji nawiewno-wywiewnej, ekranów spawalniczych, odkurzaczy przemysłowych, kabiny lakierniczej, systemu przenośników i dźwigników transportowych, systemu wychwytywania iskier, podestów, osłon do niebezpiecznych stref maszyn,
dostosowywanie maszyn do obowiązujących przepisów i zgodności z dyrektywami UE podczas ich modernizacji,
stworzenie dokumentacji niezbędnej do wydania Certyfikatu zgodności z dyrektywami UE oraz znaku CE.

REACH I CLP

Oferujemy realizację usług w zakresie przygotowania polityk oceny zgodności z rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 18 grudnia 2006 – REACH obejmujących doradztwo techniczne oraz wykonanie prac, które mogą dotyczyć:

• sporządzenia audytu weryfikacyjnego obowiązki REACH,
• przeprowadzania przewidzianych w rozporządzeniu REACH procedur rejestracyjnych,
• doradztwa w interpretacji przepisów dotyczących wprowadzania postanowień rozporządzenia REACH,
• monitorowania i interpretacja zmian w przepisach,
• doradztwa i przygotowania wszelkich dokumentów w komunikacji z dostawcami, odbiorcami,
• opracowania procedury oceny zgodności z rozporządzeniem REACH,
• przygotowania kart charakterystyki i/lub odpowiednich scenariuszy narażenia,
• przygotowanie informacji o zagrożeniach dla substancji lub mieszanin niepodlegających obowiązkowi posiadania karty charakterystyki,
• przeprowadzenia szkolenia dotyczącego istotnych zagadnień rozporządzenia REACH dla pracowników firmy.

Oferujemy:

• opracowanie procedur przekazywania informacji w łańcuchu dostaw;
• opracowanie procedur kontroli substancji chemicznych w wyrobach;
• opracowanie procedur kontroli producentów/ importerów pod względem spełniania przepisów rozporządzenia REACH;
• monitorowanie zmian w przepisach  rozporządzenia REACH;
• powiadamianie ECHA o substancjach z listy kandydackiej w wyrobach;
• opracowanie Polityki REACH;
• opracowanie listy kontrolnej do klasyfikacji dostawców pod kątem ryzyka REACH.

Szkolenia

Przykładowe tematy szkoleń technicznych:

Analiza czystości i zdolności patentowej oraz sporządzenie opisu patentowego
Opłacalność wdrożenia nowych produktów i technologii
Wycena wartości produktów
Zarządzanie projektem B+R
Podstawy obliczeń konstrukcyjnych
Projektowanie trwałości i niezawodności produktów
Zarządzane jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie produktem do konceptu przez realizację do utylizacji
Podstawy projektowania elementów maszyn z wykorzystaniem systemów CAD

Jesteśmy w stanie przygotować dowolne szkolenie techniczne na zamówienie.

Przykładowe tematy szkoleń z zakresu BHP, wymagań rozporządzeń UE REACH i CLP:

Ocena ryzyka zawodowego
Czynniki chemiczne
Szkolenie okresowe pracowników
Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Zagrożenia w zakładzie pracy
Wymagania REACH i CLP nałożone na przedsiębiorstwa

Jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Państwa dedykowane szkolenie techniczne zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem. Posiadamy uprawnienia wydawania świadectw ukończenia kursów na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Telefon

+48-504-569-559

Email

kontakt@usługitechniczne.pl